• Beleid: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en gedragsregels

  Visie 
  vv Dubbeldam is een voetbalvereniging waar iedereen welkom is, zich thuis voelt en plezier de boventoon voert. Plezier komt tot uiting door ambitieus en resultaatgericht te zijn binnen selectievoetbal, waarbij op een zo’n hoog mogelijk niveau wordt gevoetbald door de prestatieve elftallen en waarbij voor niet-selectieteams op een passend niveau kan worden gevoetbald.

  VOG
  Voor alle betrokkenen bij een jeugdteam vragen we vanaf het seizoen 2021-2022 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen onze vereniging.

  Normen en waarden staan hoog in het vaandel bij onze vereniging en wij denken hiermee een goede stap te zetten door een VOG op te vragen.

  Gedragsregels
  Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

  Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

  -  De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
  - De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  - De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
  - Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  - De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  - De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
  - De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  - De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  - De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  - De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
  - In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  Omgangsregels
  Om voor iedereen een plezierige omgeving te bieden hebben we een aantal omgangsregels opgesteld die voor iedereen gelden die binnen onze vereniging actief is. Deze regels gelden niet alleen voor activiteiten op ons eigen complex, maar ook als wij te gast zijn bij andere verenigingen. 

  • Je komt met een positieve, opbouwende instelling naar de vereniging. Jij draagt bij aan een prettige sfeer.
  • Je gedraagt je sportief en toont respect voor de tegenstander.
  • Je toont respect voor medespelers. We steunen elkaar in en buiten het veld.
  • Je accepteert zonder commentaar de afspraken die leiding van je team met je maakt.
  • Je hebt oog voor de grenzen van de ander en respecteert deze.
  • Als je merkt dat je eigen grens in het geding is, geef je dit aan bij de ander.
  • Je discrimineert en kwetst niemand, je accepteert dat ook niet van anderen. Je spreekt de ander hier zo nodig op aan.
  • Je spreekt niet laatdunkend of negatief over anderen. Als je ergens mee zit, ga je in gesprek met de ander.
  • Je toont respect voor de teamleiding en alle andere vrijwilligers van vv Dubbeldam.
  • Je accepteert zonder commentaar de beslissingen van de (assistent) scheidsrechters.
  • Je betaalt zelf de boete van een eventuele gele of rode kaart.
  • Je gaat zorgvuldig om met materialen en het sportpark
  • Heb je toch iets kapot gemaakt, dan meld je dat aan de leiding.
  • Je maakt geen rommel, je ruimt je eigen afval op en vraagt anderen dat ook te doen. Eens een keer achtergebleven afval van een ander opruimen vind je geen probleem.
  • Als je een afspraak niet kunt nakomen, laat je dit altijd en tijdig weten aan diegene met wie je de afspraak het gemaakt.
  • Je laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter.
  • Maak aan het begin van het seizoen met je team (en eventueel ouders) afspraken over gebruik van, en toegang tot, de kleedkamer
  • Als je ergens meezit, probeer je dat te bespreken. Dat kan met je teamleiding of elkaar. Kom je er niet uit dan kan het bestuur eventueel helpen.
  • Als andere leden deze regels niet nakomen, spreek je ze daar positief op aan.

  Voor vragen of opmerkingen omtrent de VOG en of gedragsregels kun je contact opnemen met onze VOG coördinator: Dennis Oeben (dennis.oeben@vvdubbeldam.nl).